• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

Office of Provincial Commercial Affairs Loei

พาณิชย์เลย... แจ้ง!!...เอกสารลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์...ปลอดภัย...ตรวจสอบได้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 8 มี.ค. 2564 อ่าน [80]

...
นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดให้บริการ
ออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Service) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(www.dbd.go.th) โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ในการรับรองเอกสาร
    “การนำหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารทะเบียน งบการเงินรวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงนามในเอกสาร
ไปใช้ประโยชน์ จะมีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถบังคับใช้ได้เช่นเดียวกับลายมือชื่อบนกระดาษ
ที่ใช้กันโดยทั่วไป
โดยเอกสารที่ให้บริการดังกล่าวถือเป็นรูปแบบการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย
สามารถตรวจสอบได้ และมีผลทางกฎหมายตามมาตรา 9 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เช่นเดียวกับลายมือชื่อบนกระดาษที่ใช้กันโดยทั่วไป”
   “โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนให้ใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใช้บริการหนังสือรับรองฯ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งกำหนดให้มีช่องทางการรับเอกสารได้ 4 ช่องทาง คือ 1) รับด้วยตนเอง 2) รับที่ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ 3) รับทางไปรษณีย์ EMS และ 4) รับเป็นไฟล์เอกสาร (e-Certificate File)”
   “ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้จาก QR Code และ Ref.No.
ที่ปรากฏตรงส่วนล่างของหนังสือฯ โดยต้องมีข้อมูลปรากฏตรงกัน และในส่วนของรูปแบบกระดาษ สามารถตรวจสอบได้จาก
1) QR Code 2) Ref.No. 3) Micro Text ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งหากถ่ายสำเนาจะไม่สามารถอ่านได้ และ 4) ลายน้ำตราสัญลักษณ์ DBD ต้องคมชัด ซึ่งหากนำเอกสารตัวจริงไปถ่ายสำเนาจะมีสีเข้มขึ้น ไม่คมชัด”พาณิชย์เลย ทิ้งท้าย
   หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ
0 2547 4387 หรือ 0 2547 4367 หรือสายด่วน 1570
 
********************************
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
8 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์